MAKALELER

1996- (Metin Heper ile birlikte) “The Press and the Consolidation of Democracy in Turkey,” Middle Eastern Studies, 32, 2, 1996, pp. 109-123. (PDF)

1997- “Hayek’in Düşüncesinde Hukuk Devleti Kavramı,” Liberal Düşünce, 5, 1997, ss,  112-123. (PDF)

1999- “Mancur Olson Üzerine Bir Değerlendirme,” Liberal Düşünce, 14, 1999, ss,  118-133. (PDF)

2000- (Başkanlığını yaptığım bir ekip tarafından hazırlanmıştır) “Türkiye’de Siyasal Yolsuzluk Olgusu,” Liberal Düşünce , 16, 2000, ss. 27-48.

2001a- “Turkey’s Troubled Democracy: Bringing the Socio-Economic Factors Back In,” New Perspectives on Turkey, 24, 2001, pp. 105-140. (PDF)

2001b -“12 Eylül’e Doğru Ordu ve Demokrasi,”  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 56, 4, 2001, ss.  43-75. (PDF)

2002a- “Cumhuriyet Döneminde Alternatif Batılılaşma Arayışları: 1945 Sonrası Muhafazakâr Modernleşmeci Eğilimler Üzerine Bazı Değinmeler,” Modern Türkiye’de Siyasal Düşünce-cilt 3, Batıcılık, Modernizm, der, Uygur Kocabaşoğlu, İstanbul, İletişim,2002, ss. 218-238. (PDF)

2002b -“Türk Silahlı Silahlı Kuvvetlerinin Toplumsal Meşruiyeti Üzerine” Toplum ve Bilim, 93, 2002, ss. 29-54 (Bu çalışma, Bir Zümre Bir Parti Türkiye’de Ordu, der, Ahmet İnsel, Ali Bayramoğlu, İstanbul, Birikim, 2004,  isimli kitapta da yer almaktadır.) (PDF)

2002c- “Mümtaz Turhan” Modern Türkiye’de Siyasal Düşünce-cilt 3, Batıcılık, Modernizm, der, Uygur Kocabaşoğlu İstanbul, İletişim, 2002, ss. 228-233. (PDF)

2002d- “Mehmet Kaplan,” Modern Türkiye’de Siyasal Düşünce-cilt 4, Milliyetçilik,  der, Tanıl Bora, İstanbul, İletişim, 2002, ss. 780-785. (PDF)

2003a- “Ferruh Bozbeyli,” Modern Türkiye’de Siyasal Düşünce-cilt 4, Muhafazakârlık, der, Ahmet Çiğdem, İstanbul: İletişim, 2003, ss. 570-575. (PDF)

2003b- “The Turkish Military’s Decision to Intervene: 12 September 1980,” Armed Forces and Society,  29, 2,  2003, pp. 253-280. (PDF)

2003c- “Civil-Military Relations in Turkey: Reflections on Two Notable Patterns of Civilian Behaviour,” Turkish Studies, 4, 3 2003,  pp.1-25. (PDF)

2004a-  “Soldiers and Civilians: The Dilemma of Turkish Democracy,”  Middle Eastern Studies,  40, 1, 2004, pp. 127-150 (PDF)

2004b- “Türkiye’de Merkez Sağ ve Muhafazakârlık,” Liberal Düşünce, 9, 34 (2004), ss. 67-72. (PDF)

2005a – “Demokrat Parti ve Liberalizm ” Modern Türkiye’de Siyasal Düşünce-cilt 7, Liberalizm, der,  Murat Yılmaz, İstanbul, İletişim, 2005, ss. 480-529. (PDF)

2005b – “Adalet Partisi ve Liberalizm” Modern Türkiye’de Siyasal Düşünce-cilt 7, Liberalizm, der,  Murat Yılmaz,  İstanbul, İletişim, 2005, ss. 548-583. (PDF)

2005c – “Lessons of Military Regimes and Democracy: The Turkish Case in a Comparative Perspective,”  Armed Forces and Society, 31, 2, 2005, pp, 245-271. (PDF)

2005d- “Ali İhsan Bağış: Bir Portre,” Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23, 1, 2005, ss, 11-16. (PDF)

2008a – “Türkiye’de Siyasal Liderler ve Demokrasi: Bir Kitabın Düşündürdükleri,” Prof. Dr. Ergun Özbudun’a Armağan, cilt 1, der, Serap Yazıcı, Kemal Gözler, Fuat Keyman, Ankara, Yetkin, 2008, ss, 137-156. (PDF)

2008b -“Bir Doktora Tezi, Akademisyen Sorumluluğu ve Üniversitenin Halleri,”  Türkiye Günlüğü, 34, 2008, ss, 171-182. (PDF)

2009 – “1946-1980 Döneminde Sol ve Sağ,” Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce-cilt 9, Dönemler ve Karakteristikler, der, Ömer Laçiner, İstanbul, İletişim, 2009,  ss, 413-450. (PDF)

2010a – “2000’li Yıllarda Asker ve Siyaset Kontrollü Değişim ile Statüko Arasında Türk Ordusu,”  SETA  Analiz,  18, 2010, ss, 1-27. (PDF)

2010b- “Kasketler, Şapkalar ve Üniformalar” NTV Tarih, 16, 2010, ss, 38-41. (PDF)

2011a – “’Aydınlık Bir Adam: Korkut Boratav’ Üzerine Bir Değinme,”  Liberal Düşünce, 16,  61-62,  2011, ss, 23-38. (PDF)

2011b –“’Dışlayıcı’ ve ‘Pasif’ Laiklik Üzerine,” Toplum ve Bilim,  121, 2011, ss, 230-237. (PDF)

2011c –“Book Review of ‘Turkey in the 1960’s and 1970’s Through the Reports of American Diplomats’ by Rıfat N. Bali,” Insight Turkey, 13,1,  pp, 218-220. (PDF)

2012a – “27 Mayıs,” Derin Tarih, 2, 2012, ss, 66-69. (PDF)

2012b -“Türkiye’de İfade Özgürlüğü Sorunu: Sosyolojik, Kültürel ve Siyasi Boyutlar”  Ankara Barosu Hukuk Kurultayı 2012, cilt 3, der, Sinan Kocaoğlu, Ankara, Koza, 2012, ss, 13-17 (PDF)

2012c -“Liberal Düşünce Topluluğu ve Türkiye’de Liberal Düşünce: Kazanımlar, Fırsatlar ve Riskler,” Liberal Düşünce, 17, 68, 2012, ss, 83-108. (PDF)

2013 -“’İslamda Modernleşme, 1839-1939’ Üzerine Notlar,” Liberal Düşünce, 18, 69-70, 2013, ss, 81-105 (PDF)

2015a -“Liberal Düşünce Topluluğu Çevresindeki Farklılaşmalar Üzerine” Liberal Düşünce, 20, 77, 2015, ss, 107-123 (PDF)

2015b – “Demokrat Parti İktidarı ve Ordu,” Türkiye’nin 1950’li Yılları, der, Mete Kaan Kaynar, İstanbul, İletişim, 2015, ss, 267-284. (PDF)

2015c -“Feyzi Lütfi Karaosmanoğlu,” Türkiye’nin 1950’li Yılları, der, Mete Kaan Kaynar, İstanbul, İletişim, 2015, ss, 349-354. (PDF)

2015d –“Türkiye’de Siyasal Yolsuzluk: Açmazlarımız Hakkında Bazı Notlar,” Liberal Düşünce, 20,  80, 2015, ss, 113-119. (PDF)

2017a-“Anayasa Değişiklik Teklifi Üzerine,” Liberal Düşünce, 22, 85, 2017, ss, 137-155. (PDF)

2017 b-“Süleyman Sami Demirel,” Türkiye’nin 1960’li Yılları, der, Mete Kaan Kaynar, İstanbul, İletişim, 2017, ss, 529-538. (PDF)

2018 a–“25. Yılında Liberal Düşünce Topluluğu: Eleştirel Bir Değerlendirme,” Liberal Düşünce, 23, 89 (2018), ss, 25-48. (PDF)

2018 b–“24 Haziran 2018 seçimleri ve seçim sonrasına dair bazı notlar ,” Türkiye Günlüğü, 135, (2018), ss, 23-32. (PDF)

2018 c-“Turgut Özal: Reformcu Bir Siyasetçi Hakkında Bazı Notlar,”  Muhafazakar Düşünce, 15, 55 (2018), ss, 57-76. (PDF)

2018 d-“Fikir Hareketleri ve Toplumsal-Siyasal Etkileri Üzerine,” Fikir Tarihimizde Hür Fikirleri Yayma Cemieti– Sempozyum Tebliğleri, haz, Özlem Çağlar-Yılmaz, Ankara, Liberte, 2018, ss, 31-38. (PDF)

2019 a- “2018- Liberal Düşünce Kongresi Açılış Konuşması,” Liberal Düşünce, 24, 94 (2019), ss. 151-154 (PDF)

2019 b- “2019- Liberal Düşünce Kongresi Açılış Konuşması,” Liberal Düşünce, 24, 96 (2019), ss. 135-139. (PDF)